@roseny
roseny followed 1 new person
@roseny
roseny followed 1 new merchant
@roseny
roseny has 1 new follower
@Browntir12
jesus smit
@GarethBale11
Gareth Bale
@NanoVe
Luis Vera
@roseny
roseny has 1 new follower
@roseny
roseny has 1 new follower
@roseny
roseny has 1 new follower
@roseny
roseny followed 2 new merchants
@roseny
roseny followed 3 new merchants
@roseny
roseny has 1 new follower
@roseny
roseny has 1 new follower
@yusca
@yusca
@yoli44
@yoli44
@Hildadnavarro23
marifer
@roseny
roseny followed 1 new merchant
@roseny
roseny followed 1 new merchant
@roseny
roseny has 0 new followers
@roseny
roseny has 1 new follower
@roseny
roseny followed 2 new people
@angelDev
Angel Mambel
@Feet_Under
Six
@roseny
roseny has 1 new follower
@yusca
@yusca
@yoli44
@yoli44
@Hildadnavarro23
marifer
@navarro
navarro
@roseny
roseny has 1 new follower
@roseny
roseny followed 0 new people
@roseny
roseny followed 0 new people
@roseny
roseny has 3 new followers