@Sammy16
Sammy followed 3 new people
@Sammy16
Sammy followed 1 new merchant
@Sammy16
Sammy has 1 new follower
@Sammy16
Sammy followed 0 new people
@Sammy16
Sammy followed 1 new merchant
@Sammy16
Sammy shared a deal for L'occitane AU
@Sammy16
Sammy Nice
@Sammy16
Sammy Nice
@Sammy16
Sammy Nice
@Sammy16
Sammy NICE
@Sammy16
Sammy NICE
@Sammy16
Sammy shared a deal for Rookie Humans
@Sammy16
Sammy NICE
@Sammy16
Sammy followed 2 new interests
@Sammy16
Sammy followed 2 new people
@Sammy16
Sammy has 1 new follower
@Sammy16
Sammy has 1 new follower
@Sammy16
Sammy followed 1 new merchant